KBO


KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN  AFDELING HEINO.

Doelstelling.
De Katholieke Bond van Ouderen is een ouderenbond met als doelstelling vanuit de katholieke identiteit de volwaardige participatie van ouderen in de samenleving te bevorderen.
De KBO komt op voor de immateriële en materiële belangen van 50-plussers.

Identiteit.
Door de provinciale KBO en op landelijk niveau door de Unie KBO, worden er meerdere keren per jaar bijeenkomsten georganiseerd over identiteit en geloof. Deze bijeenkomsten staan open voor leden van de plaatselijke afdelingen.

Wat doet de KBO?
De KBO maakt zich ondermeer sterk voor een goed pensioen, een betaalbare en optimaal functionerende gezondheidszorg, een veilige en comfortabele woonomgeving, goed vervoer en een uitgebreid scala aan ontspannings- en opleidingsmogelijkheden.

De KBO is de belangenbehartiger voor senioren. De KBO Overijssel doet dit in samenwerking met de collega ouderen bonden binnen SENtrum
( ANBO, KBO, PCOB), gevestigd te Raalte.

KBO Heino is werkzaam op velerlei gebied zoals wonen,veiligheid en mobiliteit, gezondheid en zorg en inkomen enz. In eerste instantie naar de lokale overheid toe, als mede naar instellingen, werkzaam op genoemde terreinen.

Wonen: Het gaat hierbij om meer en betaalbare seniorenwoningen in een veilige woonomgeving.
Vervoer: persoonsgebonden, maar ook bereikbare openbare vervoersmogelijkheden.
Inkomensondersteunende maatregelen: bijzondere bijstand voor bijzondere kosten,  gemeentelijke collectieve zorgverzekering, éénmalige uitkering enz.
Ontspanning: het voorkomen van sociaal isolement.
B.v. bijna iedere maandagmiddag is er een “Soos”middag. Dan is er gelegenheid om te kaarten, sjoelen, rummicub, dammen of een ander gezelschapsspel te spelen.
Ook wordt er bij voldoende deelname, in het voor- en najaar een busreis georganiseerd.
Eigen inbreng is bij dit alles mogelijk.
Elke 3e woensdag v.d. maand is er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten bij Zalen Centrum Oortwijn. Er kan rekening gehouden worden met een dieet en men kan kiezen voor vis of vlees. Kosten € 10,00 pp + kosten drankjes. Aanvang 17.00 uur. Einde ongeveer 18.45 uur. Wel vooraf opgeven bij Doortje Offenberg tel. 0572-393845.
Informatief: er worden bijeenkomsten georganiseerd om informatie te verstrekken over de zorgverzekering, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, het erfrecht, belastingtechnische aangelegenheden, bijzondere bijstand en andere inkomensondersteunende mogelijkheden.
Financieel: er kan ook hulp geboden worden bij het invullen van de belastingaangifte tegen een geringe onkostenvergoeding. Verder is er nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de zeer voordelige Rijbewijskeuring voor 70-plussers.
En vooral niet te vergeten: de voordelige collectieve zorgverzekering voor leden van de KBO bij het Zilveren Kruis Achmea.
Dan nog de 15-plus korting op verschillende artikelen en dienstverleningen.
Deze 15-pluskorting komt uitvoerig aan bod in het bondsblad van de KBO de ” Nestor” dat 10 keer per jaar bij de leden thuis bezorgd wordt door vrijwilligers van onze afdeling.
Lidmaatschap: € 17,50 per persoon per jaar. ( Wijzigingen voorbehouden). Hiervan wordt het grootste deel afgedragen aan het provinciaal en landelijk bestuur.

Heeft u nog vragen, of wilt u zich aanmelden als lid, neemt u  dan gerust contact op met één van de hieronder vermelde bestuursleden.

Voorzitter:
Dhr. H.Kerdijk,
Korenbloem 86, 8141 DH Heino
tel 06-49888220

Secretaris:
Mw. B. Schotman
0572-392221
email KBO Heino: kbo.heino@gmail.com