Caritas

Parochiële Caritas

Wat is Caritas?
Elke Parochie heeft in haar doelstelling staan dat zij zich verantwoordelijk weet voor het welzijn van haar parochianen.
Eén van de pijlers van ons geloof is de zorg voor de naaste. Vooral voor hen die op steun en ondersteuning van anderen zijn aangewezen. Dankzij de giften en legaten is de Parochiële Caritas Instelling in staat deze zorg voor elkaar mogelijk te maken.
Onze Caritas is voor zover mogelijk graag bereid daar waar mensen in financiële nood verkeren mee te werken aan mogelijke oplossingen.
Daarnaast zetten wij ons in voor diverse Parochiële projecten die het welzijn van mensen, jong en oud, bevorderen.
Ook ondersteunen we projecten in ontwikkelingslanden.

Activiteiten.
• Hulp aan mensen in nood.
Op aanwijzing van pastores, hulpverleners en parochianen helpen we zo mogelijk mensen die eenmalig financiële steun behoeven.
• Bevorderen van de Diaconie.
Onder Diaconie verstaan we allerlei manieren waarop christenen zich solidariseren met mensen in nood.
• Ondersteuning KeSa.
De werkgroep Kerk en Samenleving zet zich in voor concrete steun aan groepen mensen in onze parochie. Wij helpen dit door hen financieel te ondersteunen.
• Ondersteuning jongerenwerk.
Voor tieners van onze parochie organiseert Yunique verschillende activiteiten. Daarmee geeft zij het parochiële jeugdwerk vorm. Wij ondersteunen dit van harte.
• Ondersteuning wijkvertegenwoordigers.
De wijkvertegenwoordigers en de wijkleden heten parochianen welkom en bezoeken hen bij bijzondere gelegenheden.
• Interkerkelijke kerstattentie.
Samen met de andere kerken uit Heino wordt jaarlijks rond de kerst een klein gebaar van solidariteit gegeven aan mensen die met zeer weinig moeten rondkomen.
• Ondersteuning Lourdeswerk.
Een bedevaart kan kracht en troost geven. Wij helpen daarom door financiële steun aan het Lourdescommite een aantal mensen op weg.
• Ondersteuning ouderenwerk.
We ondersteunen activiteiten ten behoeve van oudere parochianen.

Samenstelling bestuur.

A. Neimeijer Voorzitter               392670
W. Herder Penningmeester               393117
H. Gooiker Secretaris               391653
caritasheino1@hotmail.com
M. Lubbers Lid
N. Gödde Lid
T. v.d. Berg Lid