Archief

Het parochiearchief.

Het archief van de parochie Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming over de jaren (1701) 1858-1985 werd in 1997 door het parochiebestuur in bewaring gegeven aan het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle. Zie voor meer informatie over openingstijden en route-beschrijving: www.historischcentrumoverijssel.nl .Voorafgaand aan de overdracht van het parochiearchief werd door de heer J.J. Seekles te Heino een inventaris van de aanwezige archiefbescheiden vervaardigd.
Deze inventaris is in de leeszaal van het historisch Centrum Overijssel te raadplegen. Met het oog op
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is de openbaarheid van een aantal specifieke archiefbescheiden beperkt.De leeszaalambtenaar kan u daarover meer informatie geven.

Publicatie over 150 jaar parochiegeschiedenis.
Ter gelegenheid van de viering van het 150 jarig bestaan van de parochie verscheen er in 2008 een publicatie, onder de titel “Zomaar een Dak”. Hierin is – door de inzet van een werkgroep, bestaande
uit Pastor Mijnhout, Martin Overgoor, Johan Seekles en Anneke Westendorp – de geschiedenis van de parochie in woord en beeld gepresenteerd. Het prachtig geïllustreerde boek laat – op hoofdlijnen –
zien welke ontwikkelingen de parochie heeft meegemaakt op het terrein van de bestuurlijke organisatie, de zielzorg, het onderwijs, de huisvesting en de liturgie. Van vijf pastoors, te weten Otto Antonius Spitsen (1823-1889), Gerhardus Bernardus Eekwielens (1858-1939), Herman Joseph Maria Pot (1890-1955), Harmen Terpstra (1897-1986) en Johannes Theodorus Marie Elfrink (1911-1994) zijn beknopte biografieën opgenomen. Het boek wordt afgesloten met een zestal bijlagen, bevattende de namen en zittingsperiodes van
a) pastoors en vicarissen tot 1581
b) pastoors, kapelaans en pastores
c) kerkmeesters
d) armmeesters
e) kosters en organisten
f) hoofdonderwijzers
Het boek is verkrijgbaar via het parochiesecretariaat.

 001_kerk_vanaf_parkeerplaats.JPG